وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

کاربرگهای فصل چهارم مطالعات اجتماعی- دروس یک تا سه

کاربرگ­های فصل چهارم – نظام اقتصادی

دروس یک تا سه

       همکاران محترم و دانش آموزان عزیز برای آگاهی از نحوه­ی استفاده از کاربرگ­ها به مقاله «کاربرگ­های فصل سوم مطالعات اجتماعی » در همین وبلاگ، مراجعه نمایند. پیشاپیش از همکاری خانم مهتاب کلخوران جهت تایپ اولیه متن حاضر، تشکر می­نمایم.

            

            کار برگ  درس اول مفهوم نظام اقتصادی

سؤالات عینی:

1ـ عدم فعالیت کدام نظام٬ موجب می شود که زندگی اجتماعی به طور کلی از بین برود؟

    الف- آموزشی         ب- اقتصادی           ج- سیاسی          د- اداری

2- تولید مایحتاج زندگی مقدم بر تولید نسل٬ جامعه پذیری و کنترل اجتماعی است.(ص  -  غ )

3- تلاش در کدام گزینه­های زیر٬ فعالیت اقتصادی محسوب می شود؟

     الف- تولید و توزیع کالا          ب- عرضه ی خدمات و توزیع آن           ج- مورد الف و ب

4- برای هر یک از فعالیت های زیر یک نمونه بنویسید.

    الف- تولید کالا:                           ب- توزیع کالا:

    ج- عرضه­ی خدمات:                     د- توزیع خدمات:

5- کدام مورد رابطه­ی اقتصادی محسوب نمی شود؟

    الف- رابطه ی کارگران با یکدیگر در محیط کار

    ب- رابطه ی کارمند با رئیس اداره در محل کار

    ج- عیادت رئیس اداره از کارگر مریض خود

6- هدف از رابطه­ی اقتصادی بین افراد چیست؟

      الف- تولید کالا و خدمات یا مبادله ی آن ها

      ب- تولید و توزیع کالا

      ج- برقراری رابطه ی دوستی

7- ضرب المثل"حساب حساب است٬کاکا برادر" بیانگر چیست؟

     الف- جدا بودن رابطه ی دوستی از رابطه­ی اقتصادی

     ب- رابطه­ی دوستانه، بخشی از روابط اقتصادی است

     ج- دقت زیاد لازمه ی روابط اقتصادی است.

8- در روابط اقتصادی ٬رابطه­ی افراد با یکدیگر بر اساس ---------- و ---------- است.

9- جامعه برای جلوگیری از تضاد و درگیری میان افراد بر سر کسب سود و منافع مادی٬ چه قاعده ای را تعیین کرده است؟فقط نام ببرید.

10- قاعده ی مالکیت حدود استفاده ی افراد را از ---------- جامعه مشخص می کند و از ----------- افراد٬ در مقابل دیگران حراست می کند.

11- مجموعه --------- که حول تولید یا مبادله ی کالا و خدمات و بر اساس --------- تعیین شده،   توسط جامعه شکل می گیرد، نظام اقتصادی را به وجود می آورد.

      سؤالات تشریحی

12- اهمیت اقتصادی را نسبت به سایر نظام های اجتماعی٬ توضیح دهید.

13- فعالیت اقتصادی و روابط اقتصادی را تعریف کنید و برای هر کدام دو مثال بزنید.

14- رابطه ی دوستانه چه تفاوت­هایی با روابط اقتصادی دارد؟ (دو مورد)

15- قاعده­ی مالکیت را تعریف کنید و فواید آن را برای جامعه بنویسید.

16- نظام اقتصادی را تعریف کنید.

        کار برگ درس دوم- اجزای نظام اقتصادی

     سؤالات عینی:

1- در کدام گزینه می توانیم از نقش ها و روابط میان آن ها سخن بگوییم؟

         الف- یک گارگاه کوچک صنعتی          ب- نظام اقتصادی یک کشور 

          ج- نظام اقتصادی ملی                     د- نظام اقتصادی یک شهر

2- این عبارت که " شرایط معامله در شهری چون فردوس، از سیاست های پولی بانک جهانی متاثر    می ­شود"، بیانگر چیست؟

       الف- رشد اقتصادی جوامع گوناگون         ب- از بین رفتن مرزهای اقتصادی بین کشورها

        ج- گستردگی نظام اقتصادی                   د- وجود روابط اقتصادی بین برخی کشورها

3- اگر اقتصاد را در سطح ---------- مورد بحث قرار دهیم، سیاست های اقتصادی دولت باید به عنوان عاملی مهم مورد بحث قرار گیرند.

4- سه خرده نظام  نظام اقتصادی عبارتند از: الف---------     ب----------     ج-----------

5- به دلیل گستردگی نظام اقتصادی نمی توان به بحث در باره ی چند نقش و روابط میان آن ها پرداخت. (ص  -  غ )

6- صنایع و کارخانه ها جزء کدام یک از خرده نظام های اقتصادی هستند؟

    االف- توزیع               ب- خدمات               ج- تولیدی              د- پولی و بانکی

7- نظام توزیع حول------------ کالاها و خدمات به وجود می آید؛ کوچکترین واحد این خرده نظام ------------ است.

8- نظامی که هدف آن تهیه، توزیع، حفظ ارزش پول رایج یک کشور و----------- برگردش آن­ها است به نظام ---------- و ---------- معروف است.

9- نظام تولیدی به  مجموعه­ی نقش ها و خرده نظام هایی می ­گویند که حول مبادله ی کالا و خدمات شکل می گیرد.(ص -  غ )

10- کدام گزینه از نتایج اختصاص سود بیشتر به سپرده های بانکی مردم نیست؟

     الف- تشویق مردم به پس انداز در بانک    

      ب- فراهم آمدنِ سرمایه های عظیم در بانک ها  

       ج- افزایش تقاضا برای کالا               

         د- افزایش سرمایه گذاری در تولید یا بازرگانی

11- نظام پولی و بانکی از راه دست کاری بر حجم پول در گردش و ----------- در تنظیم قیمت ها و تورم اثر می ­گذارد(ص -  غ )

12- ایجاد ارتباط میان بخش های تولیدی و همچنین میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان به عهده ی کدام خرده نظام اقتصادی است؟

      الف- تولیدی              ب- توزیع                 ج- پولی و بانکی                د- بازار

 سؤالات تشریحی   

13- چرا در بحث از نظام اقتصادی نمی­توانیم از مجموعه ی نقش­ها و روابط بین آن ها سخن به میان آورد؟

14- با ذکر 2 مثال، نشان دهید که مرزهای نظام­های اقتصادی شهرها و کشورها، در حال از بین رفتن است.

15- خرده نظام اقتصادی در چه سطوحی قابل طرح است؟ توضیح دهید.  با ذکر یک مثال.

16- اجزاء یا خرده نظام های نظام اقتصادی را نام ببرید.

17- نظام تولیدی چیست؟ از چه بخش هایی تشکیل شده است؟ با ذکر مثال.

18- نظام توزیع چیست؟با ذکر مثال.

19- هدف نظام پولی چیست؟ در مرکز این نظام کدام بانک قرار دارد؟

20- نظام پولی چه نقشی در نظام اقتصادی دارد؟

21- اختصاص  سود بیشتر به سپرده­های مردم توسط بانک­ها چه نتایجی به دنبال دارد؟ سه مورد.

کاربرگ درس سومرابطه­ی نظام اقتصادی با عوامل و نظام های دیگر

     سؤالات عینی:

1- اوضاع اقتصادی هر جامعه، فقط به نظام اقتصادی بستگی دارد.(ص  -  غ )

2- هر کشوری که منابع طبیعی اندکی دارد، از لحاظ اقتصادی ضعیف خواهد بود.(ص  -  غ )

3- اگر در جامعه ای، آباد کردن دنیا مذموم (زشت و نا پسند)شمرده شود، علم مجال کم تری برای رشد می یابد.(ص -  غ )

4- افرادی که در نظام آموزشی درس می ­خوانند، همگی برای ورود به بخش­های مختلف اقتصادی آموزش می بینند.(ص -  غ )

5- رشد کدام عامل موجب شده است که تاثیر محیط طبیعی بر نظام اقتصادی ضعیف تر از گذشته شود؟

    الف- صنعت              ب- اقتصاد               ج- آموزش               د- علم

6- رشد و توسعه­ی صنعت و فن آوری تابع چیست؟

    الف- رشد اقتصاد          ب- رشد علم    

        ج- استفاده از رایانه        د- اختراع وسایل جدید

7- در کدام وضعیت، علم مجال کمتری برای رشد می یابد؟ در جامعه ای که............

     الف- سازمان علمی مشخصی ندارد.         

      ج- آباد کردن دنیا، مطلوب شمرده می شود.

    ب- بودجه ای به تحقیقات اختصاص داده می شود.

    د- به جادو و اوضاع کواکب در بروز وقایع اعتقادی ندارد.                 

8- در کدام جامعه کار کردن در بخش کشاورزی و دیگر بخش های اقتصادی به مهارت و آموزش بیشتری نیاز دارد؟ جوامعی که در آن کارها به شکل ........  انجام می­شود.

     الف-  ابتدایی                   ب- دستی

     ج- ماشینی

9- چرا در اکثر جوامع بر تربیت نیرو های متخصص تآکید میشود؟

    االف-جلوگیری از افول اقتصادی                    ب- پیشگیری از بیکاری

    ج- افزایش کیفیت نظام آموزشی                 د- اهمیت تخصص 

10- کشور ژاپن با وجود فقدان منابع ---------- لازم، توانسته است در ردیف کشورهای---------- قرار بگیرد.

11-  علم با کشف قوانین حاکم بر جهان طبیعت، راه را برای ساختن ----------- مناسب جهت کنترل و بهره وری از آن فراهم می سازد.

12- رشد علم به ---------- جامعه بستگی دارد.

13- بخش عظیمی از نظام آموزشی کشور تابعی از نظام ---------- و ---------- آن محسوب می شود.

14- در صورتی که نظام آموزشی نتواند نیروهای مورد نیاز صنعت، خدمات و کشاورزی را تربیت کند،----------- اقتصادی امری طبیعی خواهد بود.

15- امروزه کدام عامل مفدمه­ی ورود به بازار کار است؟

    الف- شاگردی در کنار دست استاد کار                      ج- آموزش در خانواده 

      ب- آموزش رسمی و کسب مهارت               

           د- تحصیل در رشته های فنی و مهندسی   

16- نظام اقتصادی به نوع نیازهای افراد جامعه هم بستگی دارد؛ زیرا در فعالیت اقتصادی هدف نهایی رفع ---------- افراد است.

17- در شکل گیری نیازها، ارزش ها و ----------- جامعه و به تبع آن جریان ----------- شدن، نقش اساسی دارد.

18- یکی از عوامل پیشرفت کشور چین، سنت ساده پوشی و ساده زیستی مردم آن است.(ص  -  غ )

19- نیاز انسان به غذا ناشی از جریان اجتماعی شدن است؛ اما این که انسان چگونه غذا بخورد، امری زیستی است.(ص   - غ )

20- اهرم­های دولت برای دخالت در امور اقتصادی کدامند؟

     الف- سیاست­های پولی و مالی- برنامه و بودجه     

      ج- برنامه و بودجه- چاپ اسکناس

     ب- سیاست­های پولی و مالی- نظارت بر بانک ها     

      د- نظارت بر قیمت ها- چاپ اسکناس

21- کدام مورد مربوط به "برنامه و بودجه" دولت نمی باشد؟

    الف- به کدام صنایع مجوز داده شود؟         

     ج- به کدام کالاها مجوز ورود یا صدور داده شود؟ 

    ب- با کدام کشور رابطه اقتصادی برقرار شود؟      

     د- در چه بخش­هایی سرمایه گذاری شود؟

22- کدام نظام برای نظام اقتصادی، از یک سو، مصرف کننده و از سوی دیگر، نیروی کار مهیا 

   می­سازد؟

   الف- سیاسی            ب- اقتصادی              ج- آموزشی               د- خانواده

23- در چه صورتی جمعیت یک جامعه مشکلات اقتصادی ایجاد خواهد کرد؟

     الف- رشد جمعیت                           ج- عدم تناسب جمعیت با وسعت کشور

      ب- جمعیت زیاد                             د- عدم تناسب جمعیت با نظام اقتصادی

24- افزایش حقوق کارمندان ، موجب وارد شدن مقدار پول بیشتر در بازار میشود، تقاضا افزایش    می یابد و در نتیجه قیمت­ها کاهش می یابد.(ص -   غ )

25- چرا هر گونه تصمیم گیری دولت در زمینه ی اقتصاد بر نظام اقتصادی تاثیر فراوان می گذارد؟

     الف- قدرت سیاسی در اختیار دولت است             

     ج- وضع قوانین از وظایف دولت است

    ب- دولت بزرگترین مصرف کننده و تولید کننده است  

     د- اقتصاد در مقابل دولت، قدرت چندانی ندارد.

سوالات تشریحی

1-  با ذکر یک مثال تاثیر محیط طبیعی بر نظام اقتصادی کشور­ها را توضیح دهید.

2- امروزه چه عواملی تاثیر محیط طبیعی بر نظام اقتصادی را ضعیف تر ساخته است؟ با ذکر یک نمونه.

3- رشد و توسعه ی صنعت، تابع چیست؟

4- رشد علم به چه عاملی بستگی دارد؟ با ذکر سه مثال.

5- نظام آموزشی چه رابطه ای با نظام اقتصادی دارد؟

6- چرا در اکثر جوامع  بر تربیت نیروهای متخصص، تاکید می شود؟

7- در شکل گیری نیازها، چه عواملی نقش دارند؟ با ذکر یک مثال.

8- چه رابطه ای بین ارزش­ها و فرهنگ جامعه با نظام اقتصادی وجود دارد؟ مثال بزنید.

9- دولت با چه اهرم هایی می تواند بر نظام اقتصادی اثر بگذارد؟ هر کدام را تعریف کنید.

10- چرا هر گونه تصمیم گیریِ دولت در زمینه ی اقتصادی بر نظام اقتصادی تآثیر فراوان میگذارد؟

11- با ذکر چند رفتار اقتصادی مناسب برای جامعه­ی ایران، تآثیرات آن ها را بر توسعه­ی اقتصادی بررسی کنید.

12- چه عاملی باعث می شود که مردم به کالاهای غیر ضروری احساس نیاز کنند؟

13- ارتباط نظام خانواده با نظام اقتصادی را توضیح دهید. نظام خانواده در چه صورتی  مشکلاتی را به وجود خواهد آورد؟

 

پایان درس سوم

تاریخ ارسال: سه‌شنبه 22 بهمن‌ماه سال 1387 ساعت 10:13 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر