وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

سوالات فصل اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید 1391

 بسمه تعالی 

 

 سوالات فصل اول علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدید (چاپ 1391) تقدیم می گردد.

 

                                     

                                              درس اول- جهان فرهنگی  

 

1- جهان انسانی چیست؟ و به چند بخش تقسیم می­شود؟ نام ببرید. ص 4

 

2- بخش فردی و اجتماعی جهان انسانی را توضیح دهید.  

 

3- چرا جهان اجتماعی را جهان فرهنگی نیز می­نامند؟ (از بخش اجتماعی جهان انسانی   

 

با چه عنوانی یاد می­شود؟ چرا؟). 

 

4- فرهنگ را تعریف کنید. 

 

5- بین جهان انسانی و جهان فرهنگی چه نسبتی وجود دارد؟ ص 5 

 

6- بخش فردی و اجتماعی جهان انسانی با چه عناوین دیگری تعبیر می­شود؟  

 

7- با ذکر مثالی تمایز جهان ذهنی با جهان فرهنگی و اجتماعی را نشان دهید. 

 

8- لایه­ها و سطوح مختلف فرهنگ کدامند؟ توضیح دهید. 

 

9- نقش یا اهمیت عقاید و ارزش­های هر فرد در زندگی وی چیست؟ 

 

10- چه رابطه­ای بین بخش فردی و اجتماعی یا ذهنی و فرهنگی جهان انسانی وجود دارد؟ توضیح   

 

دهید. 

 

11- جهان عینی کدام جهان است و چه دیدگاه­هایی در باره­ی آن وجود دارد؟ ص 6 

 

 

12- افرادی که جهان عینی را به طبیعت محدود می­کنندف از چند جهان سخن می­ گویند؟ توضیح   

 

دهید. 

 

13- متفکران مسلمان چه نظری در باره­ی جهان عینی دارند؟ توضیح دهید. ص 7 

 

۱۴- در تعابیر قرانی از عوالم عینی با چه عناوینی یاد می­شود؟ 

 

۱۵- بین دو جهان عینی و جهان انسانی ارتباط و پیوند برقرار است(ص- غ) 

 

۱۶- نمودار بخش­های مختلف جهان هستی را طبق دیدگاه اسلامی، ترسیم کنید. 

 

۱۷- در باره­ی تعامل و ارتباط بین جهان­های مختلف(ذهنی، فرهنگی و عینی) چه دیدگاه­ها و نظرات  

  

 

متفاوتی وجود دارد؟ توضیح دهید. ص 8 

 

۱۸- در نگاه قرآنی، چه ارتباط و پیوندی بین جهان عینی و جهان انسانی وجود دارد؟ 

 

۱۹- قران کریم چه جایگاهی برای جامعه و فرد قائل است؟  

 

۲۰- از منظر قرآن، چه زمانی جهان عینی درهای برکات خود را به سوی انسان­ها می­ گشاید و چه    

 

زمانی ظرفیت­های الهی وآسمانی خود را از آن­ها پنهان می­کند؟ توضیح دهید. 

 

 

                                درس دوم- فرهنگ جهانی 

 

1- چه بخشی از حیات انسان، مراحل مشابهی را در طول تاریخ و مکان­های مختلف، طی می­کند؟  

 

 

توضیح دهید. ص 10   

 

2- چه تفاوتی بین سازگاری انسان وحیوانات با شرایط جغرافیایی مختلف وجود دارد؟ یا (انسان   

 

چگونه خود را با شرایط جغرافیایی مختلف سازگار می­کند؟). ص 11  

 

 

3- تفاوت اخلاق و فرهنگ بشر در طول تاریخ و در جوامع مختلف از سنخ چه تفاوت­ هایی است؟  

 

چرا؟ 

 

 4- آیا امتداد تاریخی و گسترة جغرافیایی فرهنگ­های گوناگون، یکسان است؟ توضیح دهید. 

 

5- آیا عناصر و اجزای مختلف درون فرهنگ­ها، از حیث امتداد تاریخی و گسترة جغرافیایی، یکسان  

 

 

 

هستند؟ توضیح دهید. ص 12 

 

6- منظور از «فرهنگ جهانی» چیست؟ این اصطلاح چه تفاوتی با اصطلاح «جهان  فرهنگی» دارد؟ 

 

7- چه فرهنگ­هایی ظرفیت جهانی شدن را ندارند؟ 

 

8- فرهنگی که به سوی جهانی شدن حرکت می­کند، بر چند گونه است؟  توضیح دهید.   

 

  

 با ذکر دو نمونه. ص 13  

 

9- فرهنگ سلطه یا فرهنگ استکبار چیست؟ 

 

10- چه فرهنگی شایستگی حرکت به سوی یک فرهنگ واحد جهانی را دارد؟  

 

11- فرهنگ حق کدام است؟ ص 14 

 

12- فارابی چه جامعه­ای را «مدینة فاسقه» می­نامد؟ 

 

13- ویژگی­ و ارزش های فرهنگ جهانی مطلوب را نام ببرید. 

 

14- چرا «حقیقت»، یکی از ویژگی­های فرهنگ جهانی مطلوب است؟ 

 

15- منظور از «معنویت» به عنوان یکی از ویژگی­های فرهنگ جهانی مطلوب، چیست؟    

 

کدام فرهنگ­ها در صورت گسترش، انسانیت را با بحران­های روحی و روانی گرفتار  می­سازند؟  

 

16- پیامد «عدالت و قسط» به عنوان یکی از ویژگی­های فرهنگ جهانی مطلوب، چیست؟ 

 

17- «حریت و آزادی»، در چه صورتی معنای راستین خود را پیدا می­کنند؟ توضیح دهید. 

 

18- معنای راستین «آزادی»، چیست؟ ص 15 

 

19- چرا ویژگی «مسئولیت و تعهد»، برای  فرهنگ جهانی مطلوب، ضروری است؟     

 

سرنوشت فرهنگ­هایی که از این ویژگی برخوردار نیستند، چیست؟ 

 

20- می­دانیم که فرهنگ جهانی باید از دو سطح عقلانیت برخوردار باشد. هر یک از این  

 

 دو را توضیح دهید.  

 

21- کدام فرهنگ­ها در وصول به ادعاهای جهانی خود، ناکام خواهند ماند؟ 

 

22- منظور از «نسبیت فرهنگی»، چیست؟ آیا با پذیرش نسبیت فرهنگی، امکان رسیدن به  

 

 عقاید و ارزش­های جهان شمول وجود دارد؟ پاورقی ص  15

  

 

 

                                  درس سوم- فرهنگ­های جهانی 1  

 

 

1- صورت­های تاریخیِ فرهنگ سلطه را در جهان نام ببرید. 

 

2- از دیدگاه فارابی، «مدینه تغلب» چه نوع جامعه­ای است؟ توضیح دهید. ص 17

 

 

 3- اولین شکل تاریخی فرهنگ سلطه کدام است و چگونه شکل گرفته است؟  

 

4- اقوامی را در تاریخ نام ببرید که با غلبه نظامی بر دیگر اقوام تسلط پیدا کردند. آیا    

 

 غلبه نظامی همواره بسط فرهنگ غالب را به دنبال می­آورد؟ با ذکر یک مثال. ص 17 و 18   

 

 

5- قوم شکست خورده، در چه صورتی می­تواند در مقابل گروه مهاجم، بار دیگر   

 

 

 استقلال سیاسی خود را به دست آورد و آنان را درون فرهنگ خود هضم نماید؟ ص 18  

 

 

6- چرا با وجود جهانگیری وسیع، فرهنگ مغولان شایستگی­های لازم را برای یک  

  

فرهنگ جهانی نداشت؟ پیامد آن چه بود؟ 

 

7- جهان گشایی و امپراطوری، اغلب با چه پیامدهایی نسبت به انسان­ها همراه بوده   

 

است؟ با ذکر سه مثال. ص 19 

 

8- با استفاده از معیارها و ویژگی­های فرهنگ جهانی مطلوب، فرهنگ سلطه را نقد و   

 

ارزیابی کنید. سه مورد. 

 

9- اشکال سه گانه­ای از سلطه را که فرهنگ غرب در چند قرن اخیر پدید آورده است،     

 

به ترتیب نام ببرید.    

 

10- واژة امپریالیسم را تعریف و صورت­های مختلف آن را نام ببرید.  

 

11- هر یک از اشکال امپریالیسم، از چه طریقی یا چگونه شکل می­گیرد؟

 

  

12- واژه «استعمار» را تعریف کنید. این نوع جهان­گشایی از چه قرنی و توسط چه    

 

کسانی آغاز  شد؟ 

 

13- موفقیت کشورهای استعماری در تسلط بر کشورهای دیگر ناشی از چه بود؟ ص 20 

 

14- عملکرد اروپائیان استعمارگر را در قارة آمریکا و جزایر اقیانوس­ها توضیح دهید. 

 

15- «استعمار نو»، پس از کدام حرکت کشورهای مستعمره به وجود آمد؟ ویژگی­های   

 

آن را بنویسید. 20 و 21 

 

16- شباهت یا ویژگی مشترک استعمار قدیم، نو و فرانو چیست؟ ص 21 

 

17- ویژگی استعمار فرانو، چیست؟ 

 

18-  تفاوت­های استعمار قدیم، نو و فرانو را بنویسید.  

 

19- جهان غرب در استعمار فرانو، چه برخوردی با هویت دیگر کشورها دارد؟  

 

20- هجوم فرهنگی، در صورت موفقیت، چه تأثیری بر هویت و مسیری که مردم مورد هجوم دنبال   

 

می­کنند، می گذارد؟ 

 

21- استعمار فرانو در پوشش نام «جهانی شدن» چه هدفی را پیگیری می­کند؟  

 

 

 

 

  

 

درس چهارم- فرهنگ­های جهانی  2 

 

1- توانمندی یا ظرفیت­های دین اسلام برای  ساختن یک فرهنگ جهانی چیست؟  23

2- دیدگاه اسلام در باره­ی انسان چیست؟ طبق این دیدگاه، سعادت و شقاوت انسان در چیست؟ 23 و 24

 3- پیامبران  الهی برای چه اهدافی مبعوث شده­اند؟ 24

4- اسلام چه نویدی به همه­ی بشریت می­دهد؟

5- عقاید و ارزش­های اسلامی چگونه نمودی فرهنگی و تاریخی پیدا می­کنند؟

6- مراحل گسترش فرهنگی عقاید و ارزش­های اسلامی را نام ببرید .

7-  ویژگی­های مرحله­ی اول گسترش فرهنگی عقاید و ارزش­های اسلامی (پیامبری و نبوت) را بنویسید؟

8- ویژگی­های مرحله­ی دوم گسترش فرهنگی عقاید و ارزش­های اسلامی (خلافت) را بنویسید؟

9- چرا فرهنگ اسلامی قادر بود فرهنگ­های دیگر را در خود هضم و جذب کند؟ 26

10-  چرا قدرت­هایی مانند سلجوقیان، مغولان ، عثمانی و... مانع از آن می شدند که ظرفیت­ها و ارزش­های اجتماعی  فرهنگ اسلامی به طور  کامل آشکارشود؟ 26

11- ویژگی­های مرحله­ی سوم گسترش فرهنگی عقاید و ارزش­های اسلامی (استعمار) را بنویسید؟  ۲۶- ۲۷

12- با نفوذ استعمار در جوامع اسلامی، چه تغییری در قدرت سیاسی این جوامع به وجود آمد؟

13- تفاوت راهبردی استبداد تاریخی- قومی با استبداد استعماری در چیست؟ ۲۷

 

۱۴- ویژگی­های مرحله­ی چهارم گسترش فرهنگی عقاید و ارزش­های اسلامی (عصر بیداری اسلامی) را بنویسید؟  ۲۷ 

 

۱۵- بسیاری از نخبگان کشورهای اسلامی تا قبل از انقلاب اسلامی ایران برای مقابله با سلطه  

 استعمار از چه مکاتبی استفاده می کردند؟ چه انتقاداتی به این رویکرد وجود دارد؟ ۲۷

                                                                                                 پایان

تاریخ ارسال: جمعه 7 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 02:12 ق.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 1 نظر