وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

تست­های جامعه شناسی 2- دروس 1 تا 7

 

 بسمه تعالی 

 سوالات عینی و کوتاه پاسخ جامعه شناسی 2 (دروس 1 تا 7) تقدیم می گردد.

تست­های جامعه شناسی 2

درس اول

1-    در کدام گزینه، به ترتیب پدیده­های طبیعی و ماوراء طبیعی به سبب ارتباطی که با زندگی اجتماعی پیدا می­کنند، درون جهان اجتماعی قرار می­گیرند؟

  

1- خورشید- خداوند             2- حفر قنات- فرشتگان   

3- ساختن سد- خداوند         4- آلودگی محیط زیست- فرشتگان

 

2-    چگونه پدیده­های گوناگون به جهان اجتماعی وارد می­شوند؟ به شرط ... .

1- آن که پدیده­­ای اجتماعی محسوب شوند.       

        2- آن که حاصل کنش­های انسانی باشند

      3- قرار گرفتن در گستره جهان اجتماعی       

      4- ارتباط با زندگی جمعی انسان­ها

3- موارد زیر، پدیده­های درون جهان­اجتماعی هستند که به طور تصادفی به دنبال­هم قرار گرفته­اند. در سمت راست هر مورد یک شماره(از 1 تا 5) نوشته شده. موارد را به ترتیب پدیده­های­اجتماعی، پدیده­های­ماوراء طبیعی و پدیده­های­طبیعی به دنبال هم قرار دهید و سپس گزینه­ی معرف ترتیب درست این موارد را انتخاب کنید. (اعداد گزینه ها از سمت راست به چپ خوانده می­شود)

1-    ذخایر زیر زمینی آب      2- آلودگی محیط زیست     3- خشکسالی

    4- فرشتگان                  5- پیدا کردن راه در بیابان به کمک ستارگان

          الف- 5-4-1-2-3.                   ب- 2-5-4-1-3. 

     ج- 5-4-2-1-3.                     د- 2-4-1-3-5.

4-  هر پدیده­ی طبیعی و اجتماعی  که بیرون از جهان اجتماعی وجود دارد به شرطی که در ارتباط با زندگی­اجتماعی انسان­ها قرار گیرد، در گسترة جهان اجتماعی قرار می­گیرد. ص- غ  (                          ). 

5- هر پدیده طبیعی و ماورا طبیعی به شرطی که با زندگی­اجتماعی انسان ارتباط داشته  

باشد، در گسترة جهان اجتماعی قرار می­گیرد. ص- غ  (                          ).

6- پیامدهای کنش­های اجتماعی انسان­ها نیز به جهان اجتماعی تعلق دارند. ص-غ (                )

سوالات کوتاه پاسخ

7- سنت الهی با انسان­های شاکر و جوامع عادل چگونه عمل می­کند؟

8- سنت الهی با انسان­های ناسپاس و جوامع ظالم چگونه عمل می­کند؟

9- واژه «جهان» برای اشاره به چه مجموعه­هایی به کار می­رود؟

سوالات تکمیلی

10- جهان اجتماعی به مجموعه پدیده­هایی دلالت می­کند که در محدوده­ی ................ انسان­ها قرار می­گیرند.

درس دوم

1- از نوع ارتباط و پیوندی که بین پدیده­های اجتماعی وجود دارد با نام ............... اجتماعی یاد می­شود.

1-   ساختار       2- نظام                3- جهان              4- روابط

2- مجموعه پدیده­های جهان اجتماعی با توجه به ساختار و ارتباط آنها با یکدیگر، چه نامیده می­شود؟

1-   جهان اجتماعی          2- نظام اجتماعی       3- نظام جهانی    

   4- ساختار اجتماعی

3- ساختار اجتماعی خانواده در کدام گزینه بیان شده است؟

1- پدر، مادر، دختر و پسر           2-نظام خانواده      

 3- روابط همسری، فرزندی        4- زن، شوهر، فرزند

5-  به مجموعه­ی پدیده­های اجتماعی با توجه به ساختار و ارتباط آنها با یکدیگر، ساختار اجتماعی گفته می­شود. ص- غ  (                        ).

کوتاه پاسخ

6- اگر ساختمان یک ورزشگاه فرو بریزد، با آن که بسیاری از اجزای ساختمان در محل حادثه باقی می­مانند؛ چرا این اجزا را دیگر نمی­توان ساختمان نامید؟

تکمیلی

7- به نظام اجتماعی هنگامی که با خرده نظام­های درونی آن در نظر گرفته شود، نظام . . . . . . . . . .. می­گویند.

درس سوم

1- خرده فرهنگ­هایی که درون یک فرهنگ عمومی قرار دارند ................... هستند.

1-   گاهی با فرهنگ عمومی سازگار        2- اغلب با فرهنگ عمومی سازگار

3- اغلب با جامعه ناسازگار                   4- گاهی با جامعه ناسازگار

2- کدام مورد از فعالیت­های نهادهای فرهنگی محسوب نمی­شود؟

1-تولید فرهنگ                  2- استمرار فرهنگ      

   3- داشتن بُعد فرهنگی        4- غنا بخشیدن به فرهنگ

3- یکی از ارزش­های اصلی نهاد اقتصادی در نظام سرمایه­داری، ........... می­باشد،  ولی در نهاد اقتصادی اسلامی، ............ از ارزش­های اصلی است.

1-ربا- عدالت و قسط                    2- افزایش تخصص- خدمت به مردم

3-افزایش ثروت- عدالت و قسط               4-ربا- حُرمت ربا

4- در چه صورتی خرده­ فرهنگ به ضد فرهنگ تبدیل می­شود؟ هرگاه خرده فرهنگ ................ باشد.

1- مخالف ارزش­ها و هنجارهای فرهنگ عمومی        

 2- مربوط به قشرها و طبقات اجتماعی گوناگون

3-   متفاوت از ارزش­های اجتماعی جامعه      

      

 4- مخالف با برخی نهادهای اجتماعی

5-  کدامیک از گزینه های زیر در مورد فرهنگ درست نیست ؟
     الف- آگاهی و شناخت مشترک                 ب- شیوه­ی زندگی انسان ها
     ج- نوع خوراکی­ها، پوشش­ها و بناها          د- گروهی از انسان ها

6- کدام گزینه، بخش­های مختلف خرده فرهنگ نهاد اقتصادی را نشان می­دهد؟

   الف- عقاید و ارزش­ها- عدالت و قسط- قواعد و هنجارها

    ب- عقاید و ارزش­ها- قوانین و هنجارها- مهارت­ها و فنون

    ج- عدالت و قسط- مالکیت خصوصی- حرمت ربا

    د- قواعد و هنجارها- عدالت و قسط-  مهارت­ها و فنون

سوالات کوتاه پاسخ
7- چرا فرهنگ جوامع مختلف با یکدیگر تفاوت دارد؟

8- کدام نهاد فرهنگی، بیشتر دانش تخصصی مورد نیاز سایر نهادها را فراهم می­آورد؟

درس چهارم

1- کدام گزینه در باره­ی جوامعی که علم را محدود به دانش تجربی و آزمون­پذیر می­دانند، درست نیست؟

     الف- ارزش­ها و عقاید اجتماعی پدیده­های صرفاً تاریخی هستند.

    ب- می­توان در باره­ی حق یا باطل بودن عقاید و ارزش­های اجتماعی داوری کنیم.

     ج- می­توان به کمک علوم تجربی در باره­ی تکنیک­ها و روش­های اجرایی داوری کنیم.

     د- فقط می­توان بودن یا نبودن ارزش­های اجتماعی و پیامدهای آن­ها را در جوامع بشناسیم.

2- جورکردنی (دو گزینه در سمت چپ اضافی است)

     (   ) 1- آن بخش از فرهنگ که مردم به آن عمل می­کنند.           الف- فرهنگ حق

     (   ) 2- براساس نوع نگاه جوامع تعیین می­شود.                     ب- فرهنگ باطل 

    (   ) 3- فرهنگی که مطابق فطرت انسان باشد.                         ج- فرهنگ آرمانی

     (   ) 4- ما ایرانیان با یک گویش واحد سخن نمی­گوئیم.            د- فرهنگ واقعی

    (   ) 5- عقل و وحی دو ابزار مهم برای شناخت آن است.         ه- فرهنگ عمومی

                                                                                       و- خرده فرهنگ  

 
3- کدامیک از موارد زیر در مورد رابطه فرهنگ واقعی و فرهنگ آرمانی درست نیست ؟ 


     الف) بخشی از فرهنگ واقعی می­تواند در حوزه­ی فرهنگ آرمانی باشد .
       ب) بخشی از فرهنگ واقعی خارج از فرهنگ آرمانی واقع می­شود.
       ج) بخشی از فرهنگ واقعی مطابق یا هماهنگ با  فرهنگ آرمانی است.
       د) بین فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی، نکته اشتراکی وجود ندارد.

4- فرهنگ واقعی، آن بخش از فرهنگ است که مردم ......... .

1)     به آن عمل می­کنند.

2)     از آن هواداری می­کنند.

3)     از آن جانبداری می­کنند و رعایت آن را لازم می­دانند.

4)     رعایت آن را لازم می­دانند ولی ممکن آن را نادیده بگیرند.

5- ویژگی فرهنگ حق کدام است؟

1)     ارزش­ها و هنجارهای آرمانی جامعه را در بر گرفته باشد.   

2)     اغلب افراد جامعه ملزم به رعایت آن باشند.

3)     از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد.

4)     ترکیبی از فرهنگ آرمانی و فرهنگ واقعی باشد.

6- فارابی جامعه­ای را که از فرهنگ حق برخوردار باشد، مدینه  ........ می­داند.

1)     فاسقه       2) معنوی           3) فاضله          4) ایمانی

7- کدام جوامع اعتقاد دارند که برای داوری درباره­ی درست یا غلط بودن و حق یا باطل بودن ارزش­ها و عقاید اجتماعی راهی وجود ندارد؟ جوامعی که ... .

1)     عقل و وحی را دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزش­ها می­دانند.

2)     حق یا باطل بودن هر بخش از فرهنگ را با علم متناسب با همان بخش، می­شناسند.

3)     از طریق علوم اجتماعی درباره­ی فرهنگ­های مختلف داوری می­کنند.

4)     علم را محدود به دانش تجربی و آزمون پذیر می­دانند.

8- کدام عبارت صحیح است؟

1)     حقانیت یک فرهنگ با موافقت یا مخالفت انسانها تغییر می­یابد.

2)     فرهنگ آرمانی بر اساس نوع نگاه و رفتار جوامع شکل می­گیرد.

3)     آگاهی یا جهل افراد در شکل گیری فرهنگ حق نقشی ندارد.

4)     فرهنگ حق بر اساس علاقه یا بی­توجهی مردم شکل می­گیرد.

9- حق و باطل بودن هر بخش از فرهنگ، با آرمان­های مناسب با همان بخش شناخته می­شود. ص-  غ   (                      ).

درس پنجم

1- وجود نظرات مختلف و متفاوت درباره­ی هویت افراد، بیانگر چیست؟

الف- هویت دارای ابعاد مختلف اجتماعی و فردی است.

ب- خطا و اشتباه در شناخت هویت افراد وجود دارد.

ج- ابعاد هویتی انسان در حال تغییر و دگرگونی است.

د- بخشی از هویت افراد برای ما پنهان است و ما آن را نمی­شناسیم.

2- بخشی از هویت خود که با تأمل و یا به کمک دیگران به آن پی می­بریم؟ 


    الف- اکتسابی      ب- انتسابی             ج- پنهان            د- فردی

3-  کدام­ یک از گزینه­های زیر  به ترتیب ویژگی­های اکتسابی و انتسابی است؟


      الف- (مومن، نماینده مجلس)- (خوش اخلاق، سیاه پوست)  

      ب (مرد بودن، کشاورز)- (صبور بودن، پشتکار) 

      ج (خوش اخلاق، امانتدار)- (ایرانی بودن، قاضی)    

       د- (دانش­آموز، معلم)- (زن بودن، مسلمان بودن)

4- کدام گزینه­ مصداقی از ویژگی­های اجتماعی است؟

الف- صبور بودن            ب- امانتداری          ج- نوجوان         د- بی­نظم

5 -کدام گزینه با ویژگی هویتی «دروازه­بان» مطابقت دارد؟

 الف- انتسابی- ثابت- فردی                 ب- اکتسابی- متغیر- فردی

ج- انتسابی- متغیر- اجتماعی                د- اکتسابی- متغیر- اجتماعی

6-  همه ی گزینه­ها به جزء گزینه­ی ........ از خصوصیات اکتسابی محسوب می­شود.

1)     نوجوانی      2) احترام اجتماعی      3) منزلت اجتماعی        4) دانش­آموز

7- کدام گزینه در ارتباط با مفهوم هویت نادرست است؟

1)     هویت همواره دارای بعد ثابتی است.

2)     بعضی از ابعاد هویت برای ما ناشناخته است.

3)     تحولات موجود در زندگی هر فرد، تغییر همه ابعاد هویت وی را موجب می­شود.

4)     بسیاری از خصوصیات هویتی انسان­ها به دلایلی همواره در حال تغییر هستند.

8- حضور فرد در اجتماع در شکل­گیری کدام جنبه­ی هویتی وی نقش زیادی دارد؟

1)     فردی و فرهنگی       2) فردی و انتسابی        3) اجتماعی و فرهنگی     

   4) فردی و اجتماعی

9- در پیدایش کدام ویژگی، شخص نقشی ندارد ولی می تواند در تغییر و تبدیل آن مؤثر باشد؟

1)     احترام اجتماعی حاصل از موقعیت خانوادگی

2)     تولد در مناطق فقیر نشین یا مرفه نشین شهر

3)     شهرت در بین اطرفیان به دلیل داشتن صفات نیکو

4)     ارتقاء مقام در محل کار به دلیل حسن ارتباط با ارباب رجوع

10- برای شناختن کدام بعد هویت، فرد نیاز به مشاوره­ی روان­شناس یا روان­کاو دارد؟

1)     بخش پنهان        2) بعد ثابت         3) بخشی از هویت آگاهانه       

   4) بعد متغیر

11-  پیامبران الهی از دیرباز درباره­ی غفلت و فراموشی انسان­ها از هویت اجتماعی خود، سخن گفته­اند. ص- غ (                   ).      

 11 - با زدن علامت ضربدر در خانه­های جدول زیر، نوع خصوصیت هویتی داده شده را مشخص کنید.

خصوصیت/ ویژگی

فردی

اجتماعی

ثابت

متغییر

نوجوان

ایرانی

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

درس ششم

1- کدام گزینه بیانگر تأثیر متقابل ویژگی­های نفسانی و ویژگی­های جسمانی است؟

الف- برخی از مرض­های جسمانی از طریق قوای روحی درمان می­شود و ترشحات زیاد غده­ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می­گردد.

ب- کنش انسان بر محیط زیست تأثیر می­گذارد و در شرایط جغرافیایی نامناسب امکان شکل­گیری زندگی اجتماعی وجود ندارد.

ج- بسیاری از بیماری­های جسمانی، سلامت نفس انسان را به خطر می­اندازد و اگر قوای بدنی آسیب ببیند، پرورش قوای روحی نیز دچار مشکل می­شود.

د- برخی از اضطراب­ها ریشه در عوامل جسمانی دارد و ترشحات زیاد غده­ی تیروئید موجب عصبانی شدن انسان می­گردد.

2- ابتدا متن زیر را به دقت بخوانید، سپس مشخص کنید که کدام گزینه بیش از گزینه­های دیگر، با پیام یا محتوای متن حاضر مطابقت دارد؟

      «نگاه دنیوی جهان متجدد و ارزش­های آن به گونه­ای است که به طبیعت به عنوان یک ماده بی­جان برای تصرف و به خدمت گرفتن آن نگاه می­شود. اما در جهان معنوی  اسلام، انسان­ حق ندارد، تصرفاتی را که مخالف اراده­ی حکیمانه الهی است در جهان طبیعت و در جسم خود انجام دهد».

هر جهان اجتماعی ......... .

          الف- با طبیعت و بدن آدمی تعامل و تأثیر متقابل دارد.

          ب- دارای عقاید و ارزش­های مربوط به جهان طبیعت است.

          ج- به تناسب هویت خود با جهان طبیعی و نفسانی تعامل دارد.

          د- به تناسب مبانی اعتقادی خود با طبیعت و بدن آدمی مواجه می­شود.

3- کدام­ یک از موارد زیر نشان دهنده تاثیر روان آدمی در جسم و بدن آن است؟
     الف- روحیه بالای ورزشکار در مسابقه ورزشی باعث افزایش موفقیت ورزشکار می­شود.
     ب- زمینه­ی پرورش قوای روحی و روانی به دلیل ضعف جسمانی، آسیب می­بیند.
      ج- بیماری جسمانی سلامت نفس انسان را به خطر می­اندازد.
     د- الف و ب.
4-  نابودی محیط زیست به علت کنش­های اجتماعی انسان­ها، نشان دهنده کدام موضوع زیر است؟
      الف- تاثیر جهان اجتماعی بر طبیعت                  

      ب- تاثیر طبیعت بر جهان اجتماعی
      ج- تاثیر خصوصیات روانی و اخلاقی در طبیعت     

      د- تاثیر خصوصیات نفسانی در طبیعت

5- در جهان معنوی اسلام رابطه انسان و طبیعت چگونه است؟

    الف) انسان در این جهان هرنوع تصرفی را برای بهره‌وری بیشتر از طبیعت انجام می‌دهد.

     ب) طبیعت یک موجود بی‌جان برای تصرف است.

    ج) انسان حق تصرف در طبیعت را ندارد.

    د) انسان حق ندارد، تصرفاتی را که مخالف اراده خداست انجام دهد.

6- ابتدا متن زیر را به دقت بخوانید، سپس مشخص کنید که کدام گزینه بیش از گزینه­های دیگر، با پیام یا محتوای متن حاضر مطابقت دارد؟

         « هر جهان اجتماعی زمینه­ی پیدایش و رشد  خصوصیات اخلاقی و روانی خاصی را فراهم می­آورد و امکان پیدایش و رشد دیگر انواع را از بین می­برد. برای نمونه، جهان غرب زمینه رشد ویژگی­های اخلاقی و روانی دنیوی را فراهم می­آورد».

- هر جهان اجتماعی ............................ .

              الف- با ویژگی­های روانی و اخلاقی افراد جامعه تعامل و تأثیر متقابل دارد.

              ب- دارای ارزش­های مربوط به خصوصیات اخلاقی و روانی انسانهاست.

              ج- به تناسب هویت خود با جهان طبیعی و نفسانی تعامل دارد.

 

              د- با نوعی خاص از هویت اخلاقی و روانی افراد سازگار است.

7- کدام گزینه به ویژگی­ها یا هویت فردی غیر جسمانی مربوط می­شود؟

     1) امید، اخلاص، تنبلی            2) تاریخ تولد، قد، گروه خونی       

3) فرزند بودن، ایرانی بودن       4) پشتکار، مسلمان بودن

8- کدام گزینه مثالی برای تأثیر جهان طبیعی بر جهان اجتماعی است؟

1)     فساد در خشکی و دریا در پی کارهای بد مردم

2)     نابودی محیط زیست بر اثر کنش­های انسانی

3)     عدم امکان شکل­گیری زندگی اجتماعی در شرایط جغرافیایی نامناسب

4)     تحول زندگی اجتماعی به دلیل شایستگی های روحی و روانی بعضی از افراد

9- این جمله­ی امام خمینی که می­فرمایند: «یک انسان با تقوا جهانی را تغییر می­دهد.» بر تعامل بین کدام بخش­های هویتی دلالت دارد؟

1)     اجتماعی- نفسانی       2) نفسانی- اجتماعی     

  3) طبیعی- نفسانی          4) جسمانی- غیر جسمانی

10- کدام ویژگی از نظر جهان متجدد در تعامل با جهان طبیعی، ارزش محسوب می­شود؟

1)     انسان در طبیعت به عنوان خلیفه­ی خداوند است.

2)     هر نوع تصرفی برای بهره­وری بیشتر از طبیعت انجام شود.

3)     انسان حق ندارد مخالف اراده­ی الهی، تصرفاتی در طبیعت انجام دهد.

4)     طبیعت به عنوان موجودی زنده، آیت و نشانه­ی خداوند است.

11- کدام گروه ویژگی ها به هویت فردی غیر جسمانی مربوط می شود؟

1)      امید، اخلاص، تنبلی            2) تاریخ تولد، قد، گروه خونی          

3) فرزند بودن، ایرانی بودن       4) پشتکار، مسلمان بودن

12- کدام گزینه مثالی برای تعامل و تأثیر متقابل بین جهان اجتماعی و جهان طبیعی است؟

1) درمان برخی از بیماری ها از طریق قوای روحی

2)عصبانی شدن و تأثیر آن بر اعضای بدن

3)عدم امکان شکل گیری زندگی اجتماعی در شرایط جغرافیایی نامناسب

4)تحول زندگی اجتماعی به دلیل شایستگی های روحی و روانی بعضی از افراد

13- تأمل در کدام خصوصیت منجر به دستیابی به هویت اجتماعی شخص می شود؟

1)     تلاش برای قبولی در کنکور                     

2)     عضویت در تیم فوتبال

3)     احساس نا امیدی بعد از تجربه ی اولین شکست

4)     ناتوانی در انجام تکالیف درسی

کوتاه پاسخ

14- برای هر کدام از بخش جسمانی و غیرجسمانی هویت فردی، یک مثال بنویسید.

15- جهان­ معنوی ­اسلام و جهان ­متجدد­ غرب، هر یک با کدام اخلاق ورزشکاری سازگار هستند؟ فقط نام ببرید.

16- «امام خمینی(ره) با شایستگی­های روحی و اخلاقی خود، از جمله تقوا، توانستند مسیر تاریخ جامعه­ی ایران و امت اسلام را دگوگون سازند». این عبارت بیانگر تعامل بین کدام بخش­های مختلف هویتی است؟

17- کدام هویت یا صفات انسانی ریشه در جامعه و فرهنگ دارند و در جهان اجتماعی شکل می­گیرند؟ با ذکر  یک مثال.

18- «قذافی – دیکتاتور سابق لیبی- به دلیل شقاوت باطنی خود، جامعه لیبی را به نابودی کشاند». این عبارت بیانگر تعامل بین کدام بخش­های مختلف هویتی است؟

درس هفتم

1- کدام جامعه بیشتر در معرض ناهنجاری­ها قرار می­گیرد و بقای آن تهدید می­گردد؟ جامعه­ای که ...... .

الف- روش­های مناسبی برای تبلیغ، تشویق و تنبیه نداشته باشد.

ب- از تبلیغ آرمان­ها، ارزش­ها و هنجارهای خود ناتوان است.

ج- روش مناسبی برای مجازات کجروان اجتماعی نداشته باشد.

د- از مجازات رسمی بیش از مجازات غیر رسمی استفاده کند.

2- امر به معروف و نهی از منکر در کدام فرایندهای اجتماعی، نقش مهمی دارند؟

     الف- جامعه­پذیری و کنترل اجتماعی.

     ب- جامعه­پذیری و تشویق و پاداش.

     ج- کنترل اجتماعی و تنبیه و مجازات.

     د- کنترل اجتماعی و تشویق و مجازات.       

                                                           

3- به مجموعه ی فعالیت هایی که برای پذیرش فرهنگ و انطباق دادن افراد با انتظارات جامعه انجام می شود، ........... می گویند.

1)    کنترل اجتماعی            2) تبلیغ و اقناع          

 3) جامعه پذیری                4) نهاد فرهنگی

4- در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر کدام عبارت نادرست است؟

1)    هدف آن کنترل اجتماعی است و در جریان جامعه پذیری نقشی ندارد.

2)    برخی از روش های آن تبلیغی و برخی تشویقی یا تنبیهی است.

3)    هم سازمان های رسمی و حکومتی و هم افراد جامعه در آن نقش دارند.

4)    دارای آثار فردی و اجتماعی و نتایج معنوی و دنیوی است.

5- از طریق کدام عنصر اجتماعی، فرد مهم ترین و اولین آشنایی ها را با جامعه پیدا می کند؟

1)    رسانه های جمعی       2) خانواده      

 3) مدرسه                        4) گروه­های هم بازی

6- کدام گزینه کج روی اجتماعی محسوب نمی شود؟

1)    تحت تأثیر شرایط اقلیمی متفاوت، فرهنگ های مختلفی ایجاد شود.

2)    نقش فرد مطابق انتظارات سازمان­ها و بخش های مختلف جامعه انجام نشود.

3)    عقاید و آرمان های جهان اجتماعی پذیرفته نشود.

4)    فرد چون دارای اختیار است می تواند هویتی را که جامعه برای وی در نظر گرفته، نپذیرد.

7- در چه شرایطی افراد رفتارهای متناسب با فرهنگ را بهتر انجام می دهند؟

1)    روش های کنترل اجتماعی به طور گسترده اعمال شود.   

      2) انتظار جامعه از افراد در حد توان آنها باشد.

3) انحراف اجتماعی لزوماً تنبیه به همراه داشته باشد.       

4) قدرت اقناع یک فرهنگ بیش تر باشد.

8- به واسطه­ی کدام روش، فرهنگ در افراد درونی می­شود؟

      الف- اقناع و تبلیغ               ب- تبلیغ و تشویق

     ج- تنبیه و مجازات              د- تشویق و پاداش

9- کدام یک از موارد زیر، از راه­های پیش­گیری و کنترل کجروی­های اجتماعی، محسوب نمی­شود؟

     الف- تبلیغ و اقناع           ب- تشویق و پاداش     

 

    ج- تنبیه و مجازات           د- جامعه­پذیری.

10- امر به معروف و نهی از منکر به عنوان دو آموزه­ی اسلامی چه آثاری دارد؟

     الف- فردی، اجتماعی، منطقی و عقلانی  

           

   ب- منطقی و اجتماعی، معنوی و دنیوی

     ج- تشویقی، تنبیهی، تبلیغی و ارشادی    

 

      د- فردی، اجتماعی، معنوی و دنیوی

11- جامعه از طریق کدام نهادها می­کوشد تا باورها، عقاید و ارزش­های خود را به گونه­ای تبلیغ کند که افراد قانع شوند؟ نهادهای ........ .

    الف- اجتماعی و سیاسی                  ب- فرهنگی و تبلیغی

   ج- آموزش­عالی و مدارس                 د- فرهنگی و آموزشی

12- در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر کدام عبارت نادرست است؟

    الف- هدف آن کنترل اجتماعی است و در جریان جامعه­پذیری نقشی ندارد.

    ب- برخی از روش­های آن تبلیغی و برخی تشویقی یا تنبیهی است.

    ج- هم سازمان­های رسمی(حکومتی) و هم افراد جامعه در آن نقش دارند.

    د- دارای آثار فردی، اجتماعی و نتایج معنوی و دنیوی است.

سوالات کوتاه پاسخ

13- به مسیری که برای تکوین و شکل­گیری هویت اجتماعی افراد طی می­شود، چه می­گویند؟

14- اولین آشنایی فرد با جهان اجتماعی در کدام نهاد اجتماعی به وقوع می­پیوندد؟ سه عامل دیگر از آشنایی کودک با  

 

جهان اجتماعی را نام ببرید.

15- مراتب و روش­های امر به معروف و نهی از منکر را بنویسید.

16- مسئولیت کدام مراتب امر به معروف و نهی از منکر، همگانی است و کدام مراتب آن وظیفه­ی نهادها و مراکز رسمی است؟

-         سوالات صحیح- غلط:

17- به مسیری که برای تکوین و شکل­گیری هویت اجتماعی افراد طی می­شود، جامعه­پذیری می­گویند. (ص     غ)

18- تبلیغ، تشویق و مجازات از روش­های پیش­گیری و کنترل اجتماعی است. (ص      غ) 

19- تشویق و تنبیه، بیش­تر در مورد کسانی که ارزش­های فرهنگی را به میزان کمتری درونی کرده­اند، به کار برده می­شود. (ص       غ)

20- هر چه قدرت اقناع یک فرهنگ بیشر باشد، افراد رفتارهای متناسب با آن را بهتر انجام می­دهند. ص- غ  (                        ).

21-  انسان­ها دارای اختیارند و همواره می­توانند هویتی را که جامعه برای آنان در نظر گرفته است، نپذیرند. ص- غ  (                        ).

-         سوالات تکمیلی:

22- پاداش و تنبیه از سوی خانواده، گروه همسالان و به وسیله­ی عموم افراد جامعه، تنبیه و تشویق ....................  

 

محسوب می­شود.

23- به رفتارهایی که برخلاف عقاید، ارزش­ها و هنجارهای جامعه هستند، ..................... می­گویند.

پایان

تاریخ ارسال: دوشنبه 17 مهر‌ماه سال 1391 ساعت 11:04 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 1 نظر