وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

سوالات فصل سوم علوم اجتماعی پیش دانشگاهی(چالش­های جهانی)

بسمه تعالی 

 

درس نهم- جهان دوقطبی

1- دو چالشی را که جامعه­ی غربی با عقاید وآرمان­های جدید خود از آن عبورکرد، نام ببرید. 70

2- جامعه غربی چگونه از چالش بین رویکرد نظری و عملی کلیسا، عبور کرد؟ 70- 71

3- جامعه غربی چگونه چالش بین اربابان و قدرت­های محلی را با قدرت کلیسا  بر طرف کرد؟ 71

4- ارزش­ها و آرمان­های دنیوی جامعه­ی غربی، در قرن هیجدهم چه امیدهایی را آفرید؟ 71

5- جامعه غربی در چه زمانی تمام راه­هایی را که باید طی می­کرد، پیموده بود؟ این راه­ها به چه مواردی اشاره دارد؟ 72

6- آیا حل چالش­های پیشین توسط فرهنگ جدید غرب، به معنای پایان چالش­ها در جامعه ی غربی بود؟ چرا؟ توضیح دهید. 72

7- چالش­های جدید فرهنگ غرب به چه صورت هایی آشکار شد؟ نام ببرید و برای هریک نمونه­ای ذکر کنید. 73

8-نخستین چالشی که در جوامع صنعتی پدید آمد، کدام چالش است؟ نام ببرید. 74

9- «لیبرالیسم متقدم» چه رویکردی داشت؟ نقش آن را در به وجود آمدن «چالش فقر و غنا»، توضیح دهید.74

10-دیدگاه نظریه­پردازان اقتصاد لیبرال را در باره­ی فعالیت­های اقتصادی، بنویسید. 74

11- مالتوس در نفی حق حیات کسانی که در فقر متولد می­شوند، چه اعتقادی داشت؟ 75

12- ریکاردو- اقتصاددان کلاسیک- در خصوص مسایل اقتصادی چه نقشی برای حکومت­گران قائل است؟ 75- 76

13-به نمونه­ای از عملکرد حاکمیت لیبرالیسم اقتصادی، در قرن 19، اشاره کنید. 76

14-چگونه لیبرالیسم موجب شکل­گیری چالش فقر و غنا در بطن کشورهای غربی شد؟ 76

15- نظریة مارکس را برای حل مشکل فاصلة فقر و غنا در نظام سرمایه داری، توضیح دهید. 77

16- منظور از جریان چپ و راست، چیست؟ یا اصطلاح سیاسی «چپ و راست»چگونه به­وجود آمد؟ 78

17-تقسیم سیاسی جهان به بلوک شرق و غرب چگونه شکل گرفت؟ بلوک شرق و بلوک غرب، شامل کدام جوامع بودند؟ 78

18- شعار نظام­های سوسیالیستی و مارکسیستی چه بود؟

19- دو مشکل اساسی که نظام­­های سوسیالیستی و مارکسیستی با آنها روبرو شدند، کدامند؟ توضیح دهید. 79

20- شباهت و تفاوت نظام­های سوسیالیستی- کمونیستی(بلوک شرق)و نظام لیبرالیستی(بلوک غرب) را توضیح دهید. 79

21- آیا مبانی نظری مارکسیسم با بنیان­های نظری فرهنگ غرب مغایرت دارد؟ توضیح دهید. 79

22- چالش­ بلوک شرق و غرب از نوع چه چالش­هایی محسوب می­شود؟79 

 

 

درس دهم- جنگ­ها، بحران­ها و تقابل­های جهانی 

 

1- منشا جنگ­ها در گذشته تاریخ جوامع بشری چه بوده است؟ 81

2- استدلال خوش­بینانه اگوست کنت در باره ی رخت بربستن جنگ از قاموس بشری، بعد از انقلاب صنعتی، چیست؟ بروز جنگ در جامعة غرب ذاتی است یا عارضی؟  81

3- آیا نظریه کنت مبنی بر عدم بروز جنگ در جوامع جدید غربی، تأیید شد؟ 81-82

4- یکی از مهم­ترین عوامل وقوع جنگ­ جهانی اول و دوم، چه بود؟ توضیح دهید. 82

5- طرف­های درگیر در دو جنگ جهانی، رفتار خود را چگونه توجیه می­کردند؟ این جنگ­ها چه تفاوتی با جنگ­های پیشین تاریخ بشر دارند؟ 82

6- آیا پایان جنگ جهانی دوم به معنی اتمام رقابت و خصومت بین کشورهای غربی بود؟ توضیح دهید. 82-83

7- جنگ سرد تا چه زمانی ادامه یافت؟ 83

8- نظریه­پردازان غربی، پس از فروپاشی بلوک شرق، چه تغییری در محورهای عملیاتی جنگ به­وجود آوردند؟ 83

9- نظریه هانتینگتون چه نام داشت و توجیه­گر چه چیزی بود؟ 83

10- بحران­ اقتصادی چه آسیب­هایی به نظام اقتصادی وارد می­کنند؟ 83

11- چالش­های اجتماعی مربوط به بحران­های اقتصادی با چالش­های مربوط به مسئله فقر و غنا چه شباهت و تفاوتی دارند؟ 83- 84

12- سه بحران اقتصادی بزرگ در دو قرن اخیر جوامع غربی را به ترتیب نام ببرید. با ذکر تاریخ. 84

13- چرا بحران­ اقتصادی اغلب با مسئله فقر وغنا پیوند می­خورد و بر دامنة آن می­افزاید؟ 84

14- انتقال بحران اقتصادی توسط سرمایه داران به قشر محروم جامعه چه نتایجی می تواند به دنبال داشته باشد؟ 84

15- منظور از مفهوم شمال – جنوب چیست؟ 85

     16- چرا مفهوم شمال – جنوب بعدازجنگ جهانی دوم بیشتربه کار برده شده است؟ 85

17- اصطلاحات سیاسی که نشان دهنده­ی چالش بین کشورهای غنی و فقیر است، را نام ببرید. 85

18- منظور از کشورهای جهان اول، جهان دوم و جهان سوم چیست؟ 85- 86

19- منظور از اصطلاح کشورهای توسعه یافته و توسعه­نیافته یا عقب مانده چیست؟ 86

20- چه کسانی برای نشان دادن چالش بین کشورهای غنی و فقیر، اصطلاح مرکز- پیرامون را به کار می برند توضیح دهید. 86

21- کشورهای مرکزی (غربی) چگونه موجب می­شوند که کشورهای پیرامونی (غیرغربی) در موقعیتی فقیرانه قرار گیرند؟  86

22- اصطلاح استعمارگر و استعمارزده را چه کسانی به کار می­برند؟ از نظر ایشان مشکل کشورهای فقیر چیست؟ 86

    23 - در چه صورتی چالش­های درونی کشورهای غربی، دیگر بار فعال خواهد شد؟  86

  

 

درس یازدهم-  بحران­های زیست محیطی، معرفتی و معنوی

  

 

1- برخی صاحبنظران مشکل سرنوشت­ساز قرن بیستم را چه می­دانند؟ به نظر آنان این مشکل ناشی از چست؟ 88

2- انسان مدرن و فرهنگ مدرن غرب، چگونه به طبیعت می­نگرد؟ 88  

3- نگاه توحیدی به طبیعت چگونه است؟ 88- 89

4- طبیعت در نگاه اساطیری چگونه است؟ 89

5- برای تصرف طبیعت، چه تفاوتی بین فرهنگ­های پیش از مدرن و انسان مدرن وجود دارد؟ ؟ 89

6- رویکرد انسان مدرن در تصرف طبیعت، چه نتایجی بدنبال داشته است؟ 89

7- چهار مورد از آسیب­های زیست محیطی ناشی از انقلاب صنعتی و زندگی مدرن را بنویسید. 90

8- بحران زیست محیطی و چالش مربوط به آن ابتدا بر کدام مدار قرار داشت و سپس به تدریج به چه حوزه­های دیگری منتقل شد؟ با ذکر دو نمونه. 90

9- جنبش­های اجتماعی که در واکنش به آسیب­های زیست محیطی پدید آمدند، دلیل این بحران و راه گریز از آن را چه می­دانند؟  90

10- معتبرترین راه شناخت جهان در فرهنگ قرون وسطی چه بود؟ و کدام مبانی معرفتی، نادیده گرفته می­شدند؟ 91

11- در دوران رنسانس، بحران معرفتی جهان غرب چگونه شکل گرفت و برای برون رفت از آن چه اقداماتی انجام داد؟ 91

12- جامعه شناسان در قرن نوزدهم با چه روشی در بارة حقایق اجتماعی ناشی از وحی یا استدلال­های عقلی، داوری می­کردند؟ 91

13- غرب، با تکیه بر کدام مبانی معرفتی، حضور استعماری خود در دیگر جوامع را برای خود و نخبگان جوامع غیرغربی توجیه می­کرد؟ 91-92

14- بحران معرفتی- علمی در فرهنگ مدرن غرب چگونه پدید آمد؟ توضیح دهید. 92

15- بحران معرفتی- علمی فرهنگ مدرن غرب در چه ابعادی ظاهر شد؟ توضیح دهید. 93

16- چه دانشمندانی را «پسامدرن» می­خوانند؟ 93

17- دو بحران معرفتی- علمی مربوط به آغاز و سرانجام فرهنگ جدید غرب را نام ببرید.

18-  آخرین گام تاریخی بشر در فرهنگ مدرن چه بود؟ توضیح دهید. 94

19- با تفوق سکولاریسم در فرهنگ مدرن، دین در کدام عرصه باقی ماند؟ پیش­بینی برخی جامعه­شناسان در خصوص دین چه بود؟ 94

20- بحران معنویت چه زمانی و چرا در تاریخ فرهنگ غرب پدید آمد؟ جامعه­شناسان با چه نام­هایی از آن یاد کرده­اند؟ 94-95

21- مهم ترین علت تداوم باورهای دینی و معنوی در زندگی انسان چیست؟ 94

22-  شواهدی برای نرسیدن فرهنگ غرب به آرمان­های انقلاب فرانسه یا بروز بحران معنویت در این فرهنگ، ارائه دهید؟ 95

23- پیامدهای اجتماعی بحران معنویت و رویگردانی از سکولاریسم در جوامع غربی، کدامند؟ 95

     24- گریز از سکولاریسم در جوامع غیرغربی اغلب چگونه ظاهر شد؟ 95

  

 

                                                                                               پایان فصل سوم

تاریخ ارسال: یکشنبه 24 دی‌ماه سال 1391 ساعت 08:38 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 1 نظر