وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

سوالات تشریحی فصل چهارم مطالعات اجتماعی(نظام اقتصادی)

بسمه تعالی 

 

سؤالات درس اول- مفهوم نظام اقتصادی 

 

1- اهمیت نظام اقتصادی را نسبت به سایر نظام­های اجتماعی، توضیح دهید. 70

2-فعالیت اقتصادی را تعریف کنید. دو مثال بزنید. 70

3- روابط اقتصادی را تعریف کنید. با ذکر دو مثال. 71

۴- رابطه ی دوستانه چه تفاوت­هایی با روابط اقتصادی دارد؟ (دو مورد) 71

۵- قاعده­ی مالکیت را تعریف کنید و فواید آن را برای جامعه بنویسید. 72

۶- نظام اقتصادی را تعریف کنید. 72

  

 

سوالات درس دوم- اجزای نظام اقتصادی 

 

 

1- چرا در بحث از نظام اقتصادی نمی­توان از مجموعه­ی نقش­ها و روابط بین آن ها سخن به میان آورد؟ 73

2- با ذکر دو مثال، نشان دهید که مرزهای نظام­های اقتصادی شهرها و کشورها، در حال از بین رفتن است. 73

3- خرده نظام اقتصادی در چه سطوحی قابل طرح است؟ توضیح دهید. با ذکر یک مثال. 74

4- اجزاء یا خرده نظام­های نظام اقتصادی را نام ببرید. 74

5- نظام تولیدی چیست؟ از چه بخش­هایی تشکیل شده است؟ با ذکر چهار مثال. 75

6- نظام توزیع چیست؟ با ذکر چهار مثال. 75

7- هدف نظام پولی و بانکی چیست؟ در مرکز این نظام کدام بانک قرار دارد؟ 76

8- نظام پولی و بانکی چه نقشی در شکل­دهی به فعالیت­های اقتصادی دارد؟ 76

9- اختصاص سود بیشتر به سپرده­های مردم توسط بانک­ها چه نتایجی به دنبال دارد؟ سه مورد. 76

  

 

 

سوالات درس سوم- رابطه­ی نظام اقتصادی با عوامل و نظام­های دیگر  

 

1- با ذکر یک مثال تاثیر محیط طبیعی بر نظام اقتصادی کشور­ها را توضیح دهید. 78

2- امروزه چه عاملی تاثیر محیط طبیعی بر نظام اقتصادی را ضعیف­تر از گذشته ساخته است؟ با ذکر یک نمونه. 78

3- رشد و توسعه­ی صنعت، تابع چیست؟ توضیح دهید. 79

4- رشد علم به چه عاملی بستگی دارد؟ در چه جامعه­ای علم مجال کم­تری برای رشد می­یابد؟. 79

5- نظام آموزشی چه رابطه­ای با نظام اقتصادی دارد؟ 80

6- چرا در اکثر جوامع بر تربیت نیروهای متخصص، تاکید می­شود؟ این تأکید بیانگر ارتباط نظام اقتصادی با کدام نظام اجتماعی است؟ 80

7- در شکل­گیری نیازها، چه عواملی نقش دارند؟ 81

8- چه رابطه­ای بین ارزش­ها و فرهنگ جامعه با نظام اقتصادی وجود دارد؟ مثال بزنید. 81

9- دولت با چه اهرم­هایی می تواند بر نظام اقتصادی اثر بگذارد؟ هر کدام را تعریف کنید. 81-82

10- چرا هر گونه تصمیم گیریِ دولت در زمینه­ی اقتصادی بر نظام اقتصادی تأثیر فراوان می­گذارد؟ 82

11- با ذکر چند رفتار اقتصادی مناسب برای جامعه­ی ایران، تأثیرات آن­ها را بر توسعه­ی اقتصادی بررسی کنید.

12- چه عاملی باعث می­شود که مردم به کالاهای غیر ضروری احساس نیاز کنند؟

13- ارتباط نظام خانواده با نظام اقتصادی را توضیح دهید. نظام خانواده در چه صورتی مشکلاتی را برای نظام اقتصادی به وجود خواهد آورد؟ 83

14- نظام اقتصادی با کدام عوامل و نظام­های دیگر ارتباط دارد و از آن­ها تأثیر می­پذیرد؟ نام ببرید. 83

  

 

 

سوالات درس چهارم- نظام اقتصادی و نظام اجتماعی کل  

 

1- پیامد­های مناسب و نامناسب نظام اقتصادی را بنویسید. 86

2- با ذکر یک مثال، تأثیر نظام اقتصادی را در ایجاد تحول در جامعه، توضیح دهید. 84

3- اگر صنعت به سرعت بر روابط اقتصادی یک کشور تأثیر گذارد، چه مشکلاتی برای جامعه پیش می­آید؟ چرا؟ 85

4- دلیل فروپاشی نظام کمونیستی در کشور شوروی سابق، چه بود؟ 85

5- تضاد طبقاتی را به عنوان یکی از پیامد­های نامناسب نظام اقتصادی، توضیح دهید. 85- 86

6- پیامد تضاد طبقاتی چیست؟ 86

7- رواج پول پرستی یا ارزش شدن پول را به عنوان یکی از پیامد­های نامناسب نظام اقتصادی، توضیح دهید. 86

  

 

 

سوالات درس پنجم- نظام اقتصادی و فرد (1) 

 

1. رابطه­ی فرد و نظام اقتصادی به چند گونه است؟ توضیح دهید. 87

2. نتایج و آثار شغل و شاغل شدن را بر زندگی فرد، نام ببرید. 89

3. "استقلال" را به عنوان یکی از آثار اشتغال توضیح دهید. 87

4. در روزگار ما، منزلت اجتماعی، قدرت و نفوذ و برخورداری از امکانات مادّی تا حد زیادی به چه عاملی بستگی دارد؟ با ذکر مثال. 87-88

5. چرا رضایت از شغل، یکی از جنبه­های مهم سعادت فردی است؟ رضایت شغلی، از چه شغلی حاصل می­شود؟ 88

6. در روزگار ما، یکی از راه­های اصلی بروز خلاقیت چیست؟ با ذکر یک مثال. 88

7. چرا انتخاب شغل در زندگی، انتخابی بسیار مهّم است؟ 88

8. فردی که شغل خود را برای مدّت نسبتآ طولانی از دست می­دهد، اگر متأهل باشد، چه تغییراتی در وضعیت او در خانواده به وجود خواهد آمد؟

  

 

 

سوالات درس ششم- نظام اقتصادی و فرد (2)  

 

1- عوامل عمده در انتخاب شغل را نام ببرید. 95

2- اگر کسی بدون علاقه، شغلی را انتخاب کند، با چه مشکلاتی رو به رو می­شود؟ 90

3- آیا انتخاب شغل به صرف علاقه داشتن، برای موفقیت در آن شغل کافی است؟ با ذکر مثال توضیح دهید. 90

4- رابطه­ی توانایی و استعداد هوشی را با انتخاب شغل و موفقیت در آن، توضیح دهید. 91

5- برای هر یک از مشاغل پرستاری و کارگری، چهار استعداد و توانایی برشمارید. 91

6- مهارت بر چند نوع است؟ برای هر کدام دو مثال بنویسید. 92

7- مهارت از چه راه­هایی به دست می­آید. با ذکر مثال برای هر کدام. 92

8- مهارت­های مدیر با مهارت­های مهندس ساختمان، چه تفاوتی دارد؟ 93

9- منظور از «خویشتن پنداری» چیست و چه ارتباطی با انتخاب و موفقیت شغلی دارد؟ 93

10- فردی که تبعیت از دستورات مدیران، جزء تصور وی از خودش است، به مقام مدیریت یک اداره می­رسد؛ آینده­ی شغلی وی را چگونه ارزیابی می­کنید؟ 94

11- با ذکر مثالی، تاثیر محیط و شرایط اجتماعی را بر انتخاب شغل افراد، نشان دهید. 95

  

 

 

سؤالات درس هفتم- آسیب­های نظام اقتصادی

  

 

1- شش مورد از آسیب­های نظام اقتصادی را نام ببرید. 96

2- در عُرف، «بیکار» به چه فردی گفته می­شود؟ بیکاری آشکار چیست؟ 96

3- بیکاری فصلی را تعریف کنید. با ذکر مثال.  96

4- اشتغال کاذب را تعریف کنید. با ذکر مثال. 96

5- بیکاری پنهان را تعریف کنید. با ذکر مثال 97

6- انواع بیکاری را نام ببرید. 96-97

7- عوامل (خارج از نظام اقتصادی و از درون نظام اقتصادی) مؤثر بر بیکاری را نام ببرید. 101

8- یکی از عوامل اصلی بیکاری در کشور­های در حال توسعه، چیست؟ توضیح دهید. 97- 98

9- تأثیر نظام آموزشی را در ایجاد بیکاری (آشکار و پنهان ) توضیح دهید. با ذکر یک مثال. 98

10- اتوماسیون چیست؟ چگونه ماشینی شدن کارها موجب بیکاری می­شود؟ 99

11- چرا مشاغل واسطه­گری در جامعه به وجود آمده­اند؟ دو نمونه از این مشاغل را نام ببرید.

12- منظور از «عدم تعادل در نظام اقتصادی» چیست؟ این عامل چه نقشی در ایجاد بیکاری دارد؟ 100

13- رکود اقتصادی چیست؟ تاثیر آن را بر بیکاری بنویسید. 100

14- منظور از زیربنای اقتصادی چیست؟ نبود زیر بنای اقتصادی مناسب، چگونه موجب بیکاری می­شود؟ 100- 101  

 

پایان سوالات فصل چهارم                                                                                            

تاریخ ارسال: دوشنبه 25 دی‌ماه سال 1391 ساعت 11:37 ق.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر