وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

مجموعه سوالات جامعه شناسی (1)

بسمه تعالی 

 

 

سوالات کتاب جامعه شناسی (1) به صورت درس به درس- بدون پاسخ- تقدیم می گردد

سؤالات تشریحی  از متن جامعه شناسی 1

سؤالات درس 1

1-   کنش­های انسانی را تعریف کنید و انواع آن را، با ذکر دو مثال برای هر کدام، بنویسید. ص 3

2-   آیا تمام فعالیت­هایی که در بدن انسان انجام می­گیرد، کنش انسانی محسوب می­شود؟ چرا؟ با ذکر مثال. ص 3

3-   مهم­ترین ویژگی­های کنش انسانی را نام ببرید. ص 3  

4- آگاهانه بودن کنش انسانی به چه معنا است؟ توضیح دهید. ص 3

5- «معنادار بودن» را به عنوان یکی از ویژگی­های کنش انسانی توضیح دهید- یا- چرا کنش انسانی را بدون توجه به معنای آن نمی­توانیم بشناسیم؟ ص 4

6- رابطه­ی کنش انسانی را با موقعیت­های مختلف، توضیح دهید. با ذکر دو مثال. ص 5

7- کنش انسانی چند نوع پیامد دارد؟ توضیح دهید. با ذکر مثال. ص 5

8- چه تفاوتی بین پیامدهای غیر ارادی و پیامدهای ارادی کنش انسانی وجود دارد؟ ص 6 

سؤالات درس 2  

1- بسیاری از دانشمندان، تفاوت علوم را در چه می­دانند؟چرا؟ ص 8

2- علوم انسانی را تعریف کنید.ص 8

3- چرا با آن که علم پزشکی در باره­ی انسان بحث می­کند، جزء علوم انسانی محسوب نمی­شود؟ ص 8

4- چه تفاوت­هایی بین علوم انسانی و علوم طبیعی وجود دارد؟ ص 9

5- موضوع فلسفه (متافیزیک)چیست؟ توضیح دهید. ص 10

6- یک قانون فلسفی نام برده و آن را توضیح دهید. ص 10

7- علوم به چند نوع اصلی تقسیم می­شوند؟ نام ببرید. وجه تمایز بین آنان چیست؟ ص 10

 

سؤالات درس 3

1- چه معیارهایی برای مقایسه و تشخیص اهمیت رشته­های علمی نسبت به یکدیگر وجود دارد. نام ببرید. ص 12

2- بسیاری از خانواده­ها برای مقایسه رشته­های علمی با یکدیگر به منظور تشخیص اهمیت و برتری یکی از آنان، از چه ملاکی استفاده می­کنند؟ توضیح دهید. ص 13

3- آینده­ی یک رشته علمی را کدام عامل تعیین می­کند؟ آیا شأن اجتماعی یک شغل در همه­ی جوامع یکسان است؟ توضیح دهید. ص 13

4- فایده­های علوم طبیعی را بنویسید. ص 14

5- چرا به علوم طبیعی، علوم ابزاری نیز می­گویند؟ ص 14

6- چهار نمونه از فواید علوم انسانی را بنویسید. ص 14

7- علوم انسانی با چه نام­های دیگری شناخته می­شوند ؟ نام ببرید. ص 15

8- چرا علوم انسانی، «علوم تفهمی» و « علوم انتقادی» نیز نامیده می­شوند؟ ص 15

9- با توجه به ملاک «فواید علوم»، علوم انسانی اهمیت بیشتری دارد یا علوم طبیعی؟ توضیح دهید. ص 16

10- علوم طبیعی به چه شرطی وسیله­ی رسیدن انسان به عدالت و سعادت، می­گردند؟ ص 16

11- اگر هر یک از علوم طبیعی و علوم انسانی دچار مشکل شوند، هر کدام چه پیامدهای خواهند داشت؟ ص 16

12- آیا علوم ابزاری می­توانند مشکل انسان گمراه را حل کنند؟ توضیح دهید. ص 16 

سؤالات درس 4 

1- کنش اجتماعی را تعریف کنید. با ذکر دو مثال.

2- رابطه ی «کنش انسانی» و «کنش اجتماعی» را بنویسید.

3- آیا کنش اجتماعی فقط به شکل رودررو و به شرط حضور دیگران، اتفاق می­افتد؟ با ذکر مثال.

4- منظور از «پدیده­های اجتماعی»چیست ؟ چهار نمونه از پدیده­های اجتماعی را نام ببرید.

5- نخستین پدیده اجتماعی چیست؟ این پدیده­ی اجتماعی چه اهمیتی دارد؟

6- با تحقق «هنجارها و ارزش­های اجتماعی» کدام پدیده­های اجتماعی ایجاد می­شوند؟ توضیح دهید. با ذکر مثال.

7- ارتباط بین پدیده­های اجتماعی را توضیح دهید. این ارتباط ما را به چه مفهومی رهنمون می­سازد؟

8- چه کنش­هایی نابهنجار شمرده می­شوند؟

9- ارزش­های اجتماعی از چه کنش­هایی حمایت می­کند و چه کنش­هایی را کنترل می­کند؟

10- نظام اجتماعی برآیند چیست؟

11- در چه صورتی نظام اجتماعی کلان، انسجام می یابد و در چه صورتی دستخوش تغییر می­گردد؟

 

درس پنجم- علوم اجتماعی 

1- معیارهای تمایز علوم را نام ببرید. بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی را بر چه اساسی تعریف کرده­اند؟ ص 24

2- چه تعاریفی از علوم اجتماعی ارایه شده است؟ آنها را بنویسید. ص 25

3- نسبت علوم انسانی و علوم اجتماعی را توضیح دهید. ص 25

4- فواید علوم اجتماعی را بنویسید. ص 25

5- چه تفاوتی بین علوم اجتماعی و علوم طبیعی از جهت قدرت پیش­بینی وجود دارد؟ ص 25

6- در چه صورتی علوم اجتماعی، نقش علوم ابزاری را ایفا می­کند؟ ص 25

7- شش مورد از رشته­های مختلف علوم اجتماعی را نام ببرید. ص27

8- هر یک از شاخه­های علوم اجتماعی را تعریف کنید. ص 27- 28

9- جامعه شناسی با کدام یک از شاخه­های علوم اجتماعی وجوه مشترک دارد؟ چه تعاریفی از این علم ارایه شده است؟ آنها را بنویسید. ص 28

10- رشته­های فرعی جامعه شناسی را نام ببرید. چهار مورد. ص 28

11- جامعه­شناسی خرد و جامعه شناسی کلان را با یکدیگر مقایسه کنید. 28

12- جامعه­شناسی، پدیده­های اجتماعی را در چه سطحی می­تواند مورد مطالعه قرار دهد؟ ص 28

  

درس ششم- تاریخچه جامعه شناسی 

1. پوزیتیویسم یا اثبات­گرایی چیست؟ این جریان همراه با رشد علوم طبیعی، چه  تأثیری بر دانش اجتماعی داشت؟ 31

2. بنیان گذار علم جامعه شناسی کیست؟ چرا او در ابتدا این دانش را «فیزیک اجتماعی»، نامید؟ 31

3. موضوع جامعه شناسی اثبات گرا چیست؟ توضیح دهید. 31

4. روش جامعه شناسی اثبات گرا را توضیح دهید. آنان چه نگرشی نسبت به عقل، وحی­ و دانش اجتماعی پیشینیان داشتند؟ 31

5. هد ف جامعه شناسی پوزیتویستی را به صورت مختصر بنویسید. 31

6. ماکس وبر کیست؟ وی از اندیشه­های چه کسی تأثیر پذیرفت؟ 32

7. موضوع جامعه شناسی از دیدگاه ماکس وبر یا مکتب تفهمی چیست؟ 32

8. چرا جامعه­شناسی ماکس وبر به جامعه شناسی تفهمی معروف شده است؟ 32

9. روش جامعه­شناسی تفهمی را توضیح دهید؟ 32-33

10.به نظر ماکس وبر جامعه­شناسی علمی با چه محدودیتی روبرو است؟ 33

11.هدف جامعه شناسی تفهمی چیست؟ در این صورت جامعه­شناسی بیشتر چه جنبه­ای پیدا می­کند؟ 33

12.موضوع جامعه شناسی انتقادی چیست؟ از این لحاظ به جامعه­شناسی پوزیتیویستی می­ماند یا جامعه­شناسی تفهمی؟ 33

13.روش جامعه شناسی انتقادی چیست؟ 34

14.هدف جامعه­شناسی انتقادی چیست؟ 34

15.از دیدگاه جامعه شناسی انتقادی چرا جامعه­شناسی پوزیتویستی و تفهمی، دیدگاهی محافظه­کارانه دارند؟34

     

درس هفتم- پیشینة علوم­اجتماعی در یونان و جهان اسلام

1- آیا قبل از قرن نوزدهم و بنیان­گذاری جامعه­شناسی توسط اگوست کنت، دانش­اجتماعی وجود داشته یا خیر؟ توضیح دهید. 36

2- قبل از غلبه حس­گرایی، اندیشمندان یونانی و مسلمان، علوم را براساس موضوع چگونه دسته­بندی می­کردند؟ چند تن از این اندیشمندان را نام ببرید. 37

3- علوم نظری و علوم عملی را تعریف کنید.کدام یک از این دو، معنایی معادل علوم انسانی دارد؟ 37

4- بخش­های اصلی علوم نظری را نام برده و توضیح دهید. 37

5- اندیشمندان قبل از قرن نوزدهم، علوم عملی را به چند بخش تقسیم می­کردند؟ 38

6- آیا متفکران مسلمان و فلاسفه یونان باستان با علوم انسانی آشنا بوده­اند؟ دلیل خود را بنویسید. 38

7- دانش­اجتماعی­متفکران مسلمان چه تفاوتی با جامعه­شناسی پوزیتیویستی و جامعه­شناسی تفهمی دارد؟ 38

8- جامعه­شناسی انتقادی برای آن که توان داوری ارزشی و هنجاری داشته باشد، چه راهی پیش می­گیرد و در این راستا با چه مشکلی مواجه می­شود؟ 38

9- چرا متفکران مسلمان قبل از قرن نوزدهم، برای داوری ارزشی و هنجاری دربارة پدیده­های اجتماعی مشکلی ندارند؟ 38

10- متفکران قبل از قرن نوزدهم، «عقل» را به چند دسته تقسیم می­کنند؟ هر کدام را توضیح دهید. 39

11- فارابی علم اجتماعی را چه می­نامید؟ چرا؟ 39

12- منظور علامه­طباطبایی از «اعتباریات» چیست؟ پدیده­های اعتباری پیامد کدام عقل است و توسط کدام علوم مورد بررسی قرار می­گیرند؟ 40

13- دو ویژگی اعتباریات یا پدیده­های اعتباری را بنویسید. 40                                                                                                                                    

  

درس 8-جهان اجتماعی و جهان طبیعی

1- ویژگی­های مشترک موجودات زنده یا موجودات اندامواره (اُرگانیک) را بنویسید. 45

2- ابیاتی مانند«بنی­آدم اعضای یک­پیکرند»، بیانگر تشابه بین چه پدیده­هایی است؟ 45

3- چه مشابهت­هایی بین جهان­اجتماعی با موجودات زنده، وجود دارد؟ 46

4- مهم­ترین تفاوت بین جهان­اجتماعی با موجودات زنده، چیست؟ توضیح دهید. 46

5 آگاهی و شناختی که جهان­اجتماعی بر اساس آن شکل می­گیرد، فردی است یا جمعی؟ با ذکر مثال. 47

6- «فرهنگ» را تعریف کنید. 47

7- فرهنگ چگونه از نسلی به نسل دیگر منتقل می­شود؟ اهمیت این فرایند چیست؟ دو مورد. 48-47

8 در چه صورتی جهان اجتماعی یک جامعه فرو می­ریزد؟ 48

9- جهان اجتماعی چگونه به بازتولید خود می­پردازد؟ 48 

درس 9- اجزا و لایه­های جهان اجتماعی  

1. اجزای جهان­اجتماعی به چند صورت مختلف تقسیم بندی شده­اند؟ نام ببرید. 50-51

2. تقسیم اجزای جهان­اجتماعی را « براساس نظام اجتماعی»، توضیح دهید. با ذکر مثال. 50

3. تقسیم اجزای جهان اجتماعی را براساس اندازه و دامنه، توضیح دهید. با ذکر مثال. 51

تاریخ ارسال: جمعه 10 آبان‌ماه سال 1392 ساعت 09:34 ب.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 0 نظر