وبلاگ آموزشی مطالعات اجتماعی

محتوای سایت علمی و در باره کتب اجتماعی دوره متوسطه می باشد.

سوالات فصل دوم علوم اجتماعی پیش دانشگاهی- فرهنگ معاصر غرب

بسمه تعالی 

 

درس پنجم- عقاید و ارزش­های بنیادین فرهنگ غرب

  

1- عقاید و ارزشهای بنیادین هر فرهنگ به چند دسته تقسیم می شوند؟ هرکدام به چه پرسش­هایی پاسخ می­دهند؟ 32  

2- مهمترین ویژگی هستی شناسی فرهنگ معاصر غرب چیست و به چه معنا است؟  33     

                                                                   

3- غلبه­­ی سکولاریسم بر فرهنگ غرب سبب شده است که نگاه به انسان و ظرفیت­های او چگونه باشد؟ 33

                                                                              

     

4- عقاید سکولار در فرهنگ غرب به چند دسته تقسیم می­شوند؟ نام ببرید. 33

5- منظورازسکولاریسم آشکارچیست؟ این عقیده چه مکاتبی را تشکیل می­دهند؟ 33

6- منظورازسکولاریسم پنهان چیست؟ 33

7- رویکرد گزینشی جهان غرب به ابعاد معنوی و دینی جهان، سبب پیدایش و رشد چه نهضتی شد؟ 33

8- نهضت­های دینی جدید در غرب براساس کدام جریان هستی شناسی غرب شکل گرفت؟ 33

9- آیا توجه به دنیا و زندگی این جهانی خاص فرهنگ غرب است؟ توضیح دهید. 33- 34

10- افرادی که در بستر فرهنگ دینی زندگی می­کنند، رفتارهای دنیوی خود را در چه پوششی پنهان می­کنند؟ توضیح دهید. 34

11- چرا درغرب معاصر، دینداران رفتارهای دینی خود را با تفاسیر دنیوی توجیه می­کنند؟ 34

12- مهمترین ویژگی انسان شناختی فرهنگ معاصر غرب چیست و به چه معنا است؟   34

13- امانیسم از نتایج منطقی چیست؟ 35

14- انسان شناسی فرهنگ سکولار را با انسان شناسی فرهنگ دینی اسلام مقایسه کنید؟

15- اومانیسم در مقایسه با فرهنگ دینی چه تأثیری در هنر و حقوق انسان داشته است؟ 35

16- چرا اومانیسم را می­توان «فرعونیت آشکار» یا «تفرعنی عریان» ترجمه کرد؟ 36

17- مهمترین ویژگی معرفت شناختی فرهنگ معاصر غرب چیست ؟  36

18- روشنگری ناظر به چیست؟ 36

19- روشنگری درمعنای عام و خاص چگونه است؟ (چه تفاوت­هایی دارند؟) 36- 37

20- صورت­های مختلف روشنگری فرهنگ مدرن غرب کدامند؟ وجه مشترک همه­ی آنها چیست؟ 37

 21- اصل روشنگری چگونه دچار بحران معرفت شناختی شد؟ و قبل از این چه مراحلی را پشت­سر گذاشته بود؟ 37

22- به چه دلیل روشنگری مدرن با رویکرد عقل­گرایانه خود به دئیسم  ختم می­شود؟ معنی دئیسم چیست؟ 37

23- روشنگری مدرن غرب هنگامی که به شناخت حسی و تجربی محدود می­شود، چه دانشی را پدید می­آورد؟ ویژگی این نوع از علم  چیست؟ 37

 

                                 درس ششم- تکوین فرهنگ جدید غرب

1- دوره­های تاریخی فرهنگ غرب کدام است؟ نام ببرید. 39

2- رنسانس به چه معناست؟ کدام دوره­ی تاریخی را شامل می­شود و دلیل نامگذاری این دوره به رنسانس چیست؟ 39

3- فرهنگ یونان و رم باستان را با فرهنگ قرون وسطی، از حیث دین، با یکدیگر مقایسه کنید؟ 39- 40

4- اربابان کلیسا در قرون وسطی چه رویکردی داشتند؟ توضیح دهید. 40

5- چه عواملی زمینه­های اقتدار کلیسا را در هم ریخت؟ با فرو ریختن اقتدار کلیسا، چه قدرت­هایی فرصت بروز و ظهور  پیدا کردند؟ 40

 6- در دوران رنسانس، پادشاهان و قدرت­های محلی برای حذف کلیسا چه کردند؟ ویژگی مشترک آنان با کلیسا چه بود؟ 40

7- در دوران رنسانس، رویکرد دنیوی به عالم در چه سطوحی شکل گرفت؟ نام ببرید. 40

8- در دوران رنسانس، رویکرد دنیوی به عالم چه تأثیری بر هنر، اقتصاد و سیاست گذاشت؟ شرح دهید. 40 و 41

9- حرکت­های اعتراض­آمیز مذهبی در دوره رنسانس در چه جهتی پدید آمدند و به چندگونه بودند؟ سرانجام هریک از آنها چه بود؟ 41

10- تحریفاتی که در دین مسیحیت رخ داد چه پیامدهایی را به دنبال داشت؟ 42

 11- در دوره­ی رنسانس، فرهنگ غرب برای بسط ابعاد دنیوی خود، چه قدمی برداشت و در این راستا به کدام تمدن­ها بازگشت؟ توضیح دهید. 43

12- سکولاریسم چگونه در لایه­های بنیادین فرهنگ جدید غرب نهادینه شد؟ 43  

 

13- فیلسوفان روشنگری ارزش علمی کدام منبع شناخت را انکار کردند و در نتیجه چه علم و دانشی را پدید آوردند؟ 43

14- ارزش­های بنیادین غرب در رنسانس و بعد از آن، چه تأثیری بر علم، فنَاوری و صنعت گذاشت؟ 43- 44

15- اقتصاد قرون وسطی بر چه مداری بود و ارزش­های بنیادین غرب در دوران رنسانس و بعد از آن، چه تأثیری بر اقتصاد گذاشت؟ 44

16- ارزش­های بنیادین غرب در رنسانس و بعد از آن، چه تأثیری بر حقوق بشر گذاشت؟  

 44 

 

17- حقوق فطری الهی انسان و حقوق طبیعی بشر، هر یک چگونه شناخته میشوند؟  44

18- ارزش­های بنیادین غرب در رنسانس و بعد از آن، چه تأثیری بر سیاست گذاشت؟ 45

19- آرمان­شهر فرهنگ جدید غرب بر چه مبنایی تنظیم می­شود؟ و قوانین آن در کجا ریشه دارد؟ 45

20- در فرهنگ جدید غرب، لیبرالیسم چگونه شکل گرفت؟ لیبرالیسم به چه معنا است؟ 45

21-  نخستین انقلاب سیاسی لیبرال در تاریخ سیاسی جهان کدام است؟ ریشه­های این انقلاب کدامند؟ 45 

 

 

  

سوالات درس هفتم- جامعة جهانی

 

1- «جامعه جهانی» یا «نظام جهانی» چیست و از حیث فرهنگی، چه صورت­هایی می­تواند داشته باشد؟ 47   

 

2- روابط بین الملل متاثر از چیست؟ توضیح دهید.  47 

 

3- فرهنگ غالب در سطح جهان  در چه صورت موجب انسجام یا چالش در نظام جهانی خواهد بود؟ 47-48 

 

 4- فرهنگ سلطه، جامعه جهانی را به چند دسته تقسیم می­کند؟ پیامدهای آن چیست؟ 48

5- در چه صورت جامعة جهانی عرصة چالش­های بین فرهنگی خواهد بود؟ 48

6- جامعة جهانی در گذشتة جهان، چگونه بوده است؟ 48

7- می­دانیم که در جامعة جهانی قبل از ظهور غرب جدید، سرنوشت تعاملات فرهنگی تابع روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی نبود. این وضعیت از لحاظ فرهنگی چه پیامدهایی داشت؟ 48

8- نمونه­هایی تاریخی ذکر کنید که نشان دهد در گذشته، سرنوشت تعاملات فرهنگی تابع روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی نبوده است؟ 49

9- نشر و گسترش فرهنگ اسلامی در جهان مرهون چیست؟ با ذکر نمونه­هایی تاریخی، توضیح دهید. 49

10-  تحت تأثیر کدام فرهنگ، جامعة جهانی صورت جدیدی به خود گرفت؟ ویژگی این دوران جامعة جهانی چیست؟ 49

11- چه مراحلی در فرایند تکوین نظام نوین جهانی، رخ داده است؟ نام ببرید. 50

 12- پیدایش قدرت­های سکولار در جریان تکوین نظام­ نوین جهانی چگونه اتفاق افتاد؟ 50

13- در فرایند تکوین نظام نوین جهانی، چگونه پیوند قدرت با سرمایه و تجارت شکل گرفت؟ نقش «صنعت» در این میان چه بود؟ 50

 14- کشورهای غربی در فرایند تکوین نظام نوین جهانی، به چه منظوری از مبلغان مذهبی و سازمان­های فراماسونری استفاده می­کردند؟ 51

15- دولت­های سکولار غربی در فرایند تکوین نظام نوین جهانی، با چه انگیزه­ای از مبلغان مذهبی و سازمان­های فراماسونری حمایت می­کردند؟ 51

16- مهم ترین عنصر برای ادغام جوامع غیرغربی درنظام نوین جهانی چه بود؟ 53

17- کشورهای استعمارزده به چند نوع در نظام جهانی جدید، ادغام شدند؟ توضیح دهید. 53

18- در دوران استعمار چه جوامعی در شرایط «نیمه استعماری» به سر می­بردند؟ چرا کشورهای استعمارگر، این جوامع را به طور مستقیم به تصرف خود در نیاوردند؟ 53

  

 

درس هشتم- تحولات نظام جهانی

 

 

1- رقابت­های سیاسی استعمارگران در مناطق استعمار زده با ......... آنان پیوند داشت. 56

2- کشورهای استعمارگر چه تغییری در ساختار اقتصادی کشورهای استعمار زده به وجود آوردند؟ 56-57

3- با تغییر ساختار اقتصادی کشورهای استعمار شده، توسط کشورهای استعمارگر، اقتصاد آنها چه ویژگی­ها پیدا کرد؟ 57-58

4- تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمار شده، چه پیامدهایی دارد؟ 57

5- کشورهای استعمارگر چگونه جریان ثروت به سوی خود را، تداوم می­بخشند؟ 57

 6- انتقال برخی از صنایع وابسته به کشورهای استعمار زده، ازسوی کشورهای استعمارگر، در راستای چه هدفی است؟ و آیا به تعدیل ثروت جهانی کمک می­کند؟ 57

7- چرا کشورهای استعمار شده در پی نهضت­ها­ی آزادیبخش، علیرغم کسب استقلال سیاسی، همچنان در چرخه نامتعادل جهانی توزیع ثروت باقی می­مانند؟ 58

 8- دولت- ملت­ها نخستین بار در کجا و چگونه پدید آمدند؟ و وچه تفاوتی باحاکمیت های پیشین دارند ؟ 58- 59

9- صورت استعماری دولت- ملت­های جدید چگونه شکل گرفت؟ 59

10- چه فرایندی موجب تضعیف یا افول دولت- ملت­ها شده است؟ توضیح دهید. 60

11- دیدگاه­های موجود در مورد «جهانی شدن» را توضیح دهید؟ 61

12- مبادلات فرهنگی از دیر باز از چه طریقی شکل می­گرفت؟ 62

13- پیامدهای خودباختگی فرهنگی چیست؟ 62

14- صنعت ارتباطات چه تحولی در نظام جهانی داشته است؟ و به دنبال آن، فرهنگ­های جوامع غیرغربی در چه وضعیتی قرار می­گیرند؟ 62-63

15- منظور از امپراتوری رسانه­ای چیست؟ 63

16- تجمع قدرت رسانه در دست صاحبان ثروت و کانون­های صهیونیستی، چه خطری برای دمکراسی به دنبال دارد؟ 64

 17- جهان غرب چگونه فرهنگ عمومی جوامع غیرغربی را مدیریت و نخبگان آنان را تربیت می­کند؟ 65

18- توزیع هدفمند علوم طبیعی توسط جوامع غربی در کشورهای غیر غربی، توضیح دهید. 65

19- چه عاملی عمیق­ترین نقش را در توزیع جهانی فرهنگ غربی، به کشورهای غیرغربی، ایفا می کند؟ توضیح دهید. 65

 

تاریخ ارسال: شنبه 20 آبان‌ماه سال 1391 ساعت 09:43 ق.ظ | نویسنده: احمد نیکزاد | چاپ مطلب 1 نظر